Strona wykorzystuje pliki cookie

Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies sprawia, że umieszczane są one w pamięci Twojego urządzenia. Polityka prywatności

Regulamin portalu www.karierabankiera.pl

 1. Definicje:

  1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) wydany został przez Bank Zachodni WBK Spółkę Akcyjną („Bank”, „BZ WBK”) z siedzibą i adresem we Wrocławiu [50-950], ul. Rynek 9/11, wpisanym pod numerem 000008723 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP 896-000-56-73. Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu w wyniku połączenia stał się następcą prawnym Kredyt Banku S.A. z siedzibą w Warszawie. Bank posługuje się adresem internetowym www.karierabankiera.pl oraz adresem poczty elektronicznej kariera@bzwbk.pl.

  2. Regulamin określa warunki, na jakich Bank udostępnia nieodpłatnie możliwość korzystania z niniejszego serwisu internetowego, zwanego dalej „Serwisem”, w tym z zawartych w nim treści o charakterze informacyjno-promocyjnym (materiały tekstowe, graficzne i multimedialne o różnorodnej tematyce).

  3. Zastosowanie Regulaminu jest wyłączone wobec tych stron internetowych Banku oraz usług świadczonych w ten sposób, które uregulowane są odrębnymi regulaminami.

  4. Treści dostępne w Serwisie dostępne są dla wszystkich użytkowników, którzy wejdą na stronę Serwisu.

  5. W Serwisie Bank udostępnia:

   1. informację o ofertach pracy i praktyk w Banku,

   2. informacje o programach dla studentów (m.in. program „Ambasadorzy”),

   3. narzędzia ułatwiające planowanie i komunikację (m.in. kalendarz wydarzeń organizowanych przez Bank),

   4. opis obszarów biznesowych Banku,

   5. informacje o procesie rekrutacji do Banku,

   6. informacje o benefitach dla pracowników Banku,

   7. informacje o szkoleniach oraz innych wydarzeniach

 2. Postanowienia ogólne:

  1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Serwisu karierabankiera.pl i zakres odpowiedzialności BZ WBK w zakresie korzystania z tego Serwisu.

  2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Warunki techniczne:

  1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

   1. hardware,

   2. połączenie z siecią Internet,

   3. przeglądarkę internetową,

   4. inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług.

  2. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu, może wymagać włączenia w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.

 4. Warunki korzystania z Serwisu:

  1. Każdy Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.

  2. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

  3. BZ WBK zastrzega możliwości zmiany terminów wydarzeń, szkoleń, z przyczyn niezależnych od BZ WBK, np. zdarzeń losowych takich jak choroba prelegenta, zmiana terminu szkolenia przez prelegenta, zmianę terminu przez właściciela lokalu, w którym będzie odbywało się szkolenie.

 5. Tryb postępowania reklamacyjnego:

  1. Uczestnik może złożyć reklamację:

   1. ustnie: osobiście lub telefonicznie w dowolnej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą klienta

   2. pisemnie: przesyłką pocztową na adres siedziby Banku lub jego dowolnej jednostki organizacyjnej zajmującej się obsługą klienta lub poprzez kuriera lub posłańca lub osobiście w dowolnej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą klienta;

   3. w formie elektronicznej: poprzez formularz reklamacyjny na stronie internetowej Banku lub poprzez usługę BZWBK24 Internet.

  2. Odpowiednie adresy oraz numery telefonów dostępne są w jednostkach organizacyjnych Banku zajmujących się obsługą klienta oraz wskazane są na stronie internetowej Banku www.bzwbk.pl.

  3. Odpowiedź na reklamację, w zależności od charakteru sprawy oraz wyboru klienta, zostanie udzielona przez Bank listownie lub poprzez skrzynkę odbiorczą w BZWBK24 lub sms, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, termin ten może zostać wydłużony maksymalnie do 60 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Uczestnikowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia.

  4. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji przez Bank dostępne są na stronie internetowej Banku www.bzwbk.pl oraz w jednostkach organizacyjnych Banku zajmujących się obsługą klienta. Uczestnik Promocji może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

  5. Spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem mogą być rozstrzygane polubownie przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 8000 złotych polskich. Adres strony internetowej Arbitra Bankowego: http://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy.

  6. Spór między Uczestnikiem a Bankiem w sytuacji nieuwzględnienia przez Bank reklamacji Posiadacza może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów przed Rzecznikiem Finansowym, w trybie określonym w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Adres strony internetowej Rzecznika Finansowego: https://rf.gov.pl.

 6. Odpowiedzialność BZ WBK:

  1. BZ WBK nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem.

  2. BZ WBK dołoży staranności, aby korzystanie z Serwisu przebiegało bez błędów, wad, czy przerw. BZ WBK nie gwarantuje, że dane i informacje na stronach Serwisu sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez BZ WBK.

  3. BZ WBK zastrzega, że wszelkie zawarte w Serwisie treści mają charakter informacyjno-promocyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy BZ WBK a Użytkownikiem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że informacje zamieszczone w ramach materiałów udostępnianych za pośrednictwem Serwisu, jak w szczególności wszelkiego rodzaju dane, porady i wskazówki - nie zastąpią porad ani wskazówek udzielonych przez eksperta w tej dziedzinie na podstawie szczegółowej analizy wszystkich okoliczności danego przypadku. Wskazane wyżej treści są przygotowywane z dołożeniem starań, aby były poprawne merytorycznie i aktualne, jednakże BZ WBK nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność, czy możliwość zastosowania się do zawartych w nich danych, wskazówek, porad, itp., ani za skutki ich zastosowania.

 7. Prawa własności intelektualnej:

  1. Przyjęty w Serwisie wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.

  2. Serwis zawierają utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.

  3. Treści udostępniane w Serwisie mogą być opatrzone znakiem "Copyright 2017 Bank Zachodni WBK S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone"

  4. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, BZ WBK udostępnia na stronach Serwisu na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.

  5. Wszelkie prawa do treści udostępnianych w Serwisie, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.

  6. Korzystanie z treści udostępnianych w Serwisie nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.

  7. Każdy Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych , ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

  8. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek Serwisu w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody BZ WBK poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 8. Ochrona prywatności:

  1. Zasady gromadzenia i wykorzystania danych osobowych określone są w polityce prywatności serwisów internetowych bzwbk.

  2. W trakcie korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym korzystającego instalowane są pliki cookie. Informacje o stosowanych w Portalu plikach cookie dostępne są w zakładce Informacje o plikach cookie.

 9. Postanowienia końcowe:

  1. Ze względu na stały rozwój technologii internetowej, rozwój Serwisu oraz zmiany w prawie powszechnie obowiązującym, BZ WBK zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw przez Użytkowników. O każdorazowej zmianie Administrator poinformuje Użytkownika co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie jednoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji na wprowadzone zmiany.

  2. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu, Użytkownik może kierować na adres poczty elektronicznej kariera@bzwbk.pl

  3. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego.

  4. Regulamin wchodzi w życie dnia 1.03.2017 r.